Loading

ครูมวยกำปั้นต่างอย่างไร

ครูมวยกำปั้นต่างอย่างไร

ครูมวยกำปั้นต่างอย่างไร

ครูมวยกำปั้นต่างอย่างไร

          นอกการสอนแล้วครูมวยยังเรียนรู้จุดอ่อนและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของผู้เริ่มฝึกมวยไทย และปรับระยะเป้าให้เข้ากับกล้ามเนื้อของผู้ฝึกแต่ละคน ครูมวยจะต้องเรียนการสอนแบบเข้มข้นแต่สนุกสนานท้าทายและการพัฒนาผู้ฝึกให้เคลื่อนไหวป้องกันตัวด้วยเชิงมวยให้คล่องแคล่วว่องไวเป็นอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆ ครูมวยจะเรียนรู้การสอนที่ดี และดูแลลูกค้าด้วยความสุภาพอ่อนโยน และครูมวยยังต้องเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการสอนมวยไทยทั้งหมดนี้ครูมวยจะท้าทายผู้ฝึกให้ก้าวข้ามขีดจำกัดทางร่างกายและจิตใจ ครูมวยจะฝึกเทคนิคเหล่านี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ครูมวยส่วนใหญ่ได้รับการฝึกสอนที่ยิมกำปั้นมวยไทย

 

How we train our Muay Thai trainers?
          Not only our trainer learn to teach the class. They need to learn the muscle weakness and strength of the beginners and adjust the position of boxing mitt properly to accommodate the muscle strength of the Muay Thai Trainee. They learn to teach solid but fun Muay Thai fundamental and progress the trainees step-by-step to speed autonomous  defensing moves. The trainers are known for their teaching technics and courtesy in teaching and taking care of the trainees. They also learn basic English language to teach a Muay Thai boxing class to provide fun while challenge Muay Thai trainees beyond their physically and mentally limits. They are being trained for a month at Gumpun Muay Thai gym of those proper teaching technics at least. And most of them teach Muay Thai  trainees for our Gym as well.